Page 10 - Batecs - Bulletí 2n Trimestre 2021
P. 10

10 I  Articles científics
      Quan el cateterisme diagnòstic es realitza per situació clínica abans de la intervenció. Els
      via femoral normalment el pacient ha de que-     pacients, per exemple, que tenen angina de
      dar-se una nit, encara que a vegades es pot pit, al mínim esforç els fa mal, ja que presen-
      fer un tancament amb dispositius especials i ten obstruccions del 90, 95, 99%. Realment,
      es pot anar el mateix dia. Quan és una an-      la qualitat de vida del pacient millora espec-
      gioplàstia, en general el postoperatori dura tacularment: comença a caminar sense dolor
      24 hores: les primeres quatre hores el paci-     i pot fer esport. Tal com expliquen els paci-
      ent està monitorat, se’l mira l’electrocardio-    ents es troben de meravella.
      grama, la pressió arterial i si presenta dolor.
      Després d’aquestes quatre hores en general Hi ha altres pacients que tenen dolor al ca-
      no requereixen cap monitoratge i el pacient     minar dos o tres pisos, o amb més esforç. Un
      ja pot anar a una habitació d’hospitalització    cop vam arreglar el problema comencen a
      normal.                       tenir una qualitat de vida bastant important i
                                 millora la seva autoestima perquè veuen que
      L’endemà, si la mà o la cama té un bon hema-     poden fer esport, poden fer una vida normal,
      toma i està tot bé, el pacient ja es pot anar    poden tenir una activitat sexual normal. És

      a casa i pot incorporar-se a la vida normal     un benefici molt important per a ells.
      d’una manera progressiva, depenent de la si-
      tuació clínica prèvia al cateterisme. Per exem-   Però no només la qualitat de vida, també
      ple, un pacient que acudeix per una angina      millora la supervivència. En alguns pacients
      de pit normalment ja pot començar a fer una     que tenen afectacions més importants en una
      vida normal de seguida. Si a un pacient se      artèria principal, com el tronc comú i, molts
      li fa angioplàstia després d’un infart normal-    d’ells, a més, tenen disfunció o afectació del
      ment hi ha d’haver una recuperació més de      múscul cardíac en arreglar les seves artèri-
      tres o quatre setmanes i fer una vida activa     es, la revascularització percutània millora la
      progressivament, atès que un infart requereix    contractilitat del cor i augmenta la supervi-
      del cor un període de temps de cicatrització.    vència en el sentit que viuen més anys.


      En què canvia la vida del pacient que se sot-
      met a un cateterisme o angioplàstia?
      Canviarà en funció de com estava i la seva                     Font: www.topdoctors.es

         SOCIETAT D’AGÈNCIA
       D’ASSEGURANCES EXCLUSIVA
    Consultors en Protecció Personal i Patrimonial

      Telèfon 972 21 40 79 - info@navarrogestio.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15