Page 3 - Batecs - Bulletí 2n Trimestre 2021
P. 3

Articles científics   I 3
      Com saber si tinc dispnea i      quin tractament he de seguir

      La dispnea és la sensació de falta         Si la causa és pulmonar es tracta amb el tracta-

      d’aire o “ofec”.                  ment aquesta patologia (broncodilatadors del ti-
                                pus del salbutamol, bromur del patropi o bromur
      Quins tipus de dispnea hi ha?            de tiotropi, a més de l’administració temporal
                                de corticoides durant les reaguditzacions). En
      Es classifiquen en funció de la situació en què   el cas de l’obesitat és fonamental la pèrdua de
      apareix (dispnea d’esforç o dispnea de repòs), i  pes, per la qual cosa és recomanable posar-se
      també en funció la de la patologia que la causa   en mans d’un dietista o endocrí, sent a vegades
      (dispnea d’origen cardíac, patologia pulmonar,   necessari recórrer a cirurgia de reducció gàstri-
      embòlia pulmonar, sobrepès, o ansietat entre    ca en els casos d’obesitat mòrbida.
      les causes més freqüents).
                                Quines pràctiques es recomanen per
      Com puc saber si tinc dispnea?           als pacients amb dispnea?


      La simple presència de sensació de falta d’aire   A més d’una bona dieta, exercici i reducció del
      o “ofec” esmentada per part del pacient ja es    pes, cal posar-se en mans d’un especialista que
      defineix com dispnea.                descarti la presència de patologies cardíaques
                                (cardiòleg) o pulmonars (pneumòleg), ja que
      Quina és la causa?                 aquestes poden suposar un risc immediat per a

                                la vida del pacient si no són diagnosticades a
      Les causes més freqüents són la cardíaca (insu-
      ficiència cardíaca que produeix acumulació de    temps.
      líquids en el pulmó i impedeix un adequat inter-
      canvi gasós), la pulmonar (les patologies pul-
      monars més freqüents com l’emfisema pulmo-
      nar o l’MPOC), l’embòlia pulmonar (obstrucció
      de les artèries pulmonars per un trombe que ge-
      neralment procedeix de les venes de les cames)
      i el sobrepès (l’obesitat limita els moviments res-
      piratoris del pacient impedint un correcte ompli-
      ment dels pulmons).

      Com es tracta la dispnea?


      La dispnea es tracta amb el tractament de la
      malaltia que el causa. Si és d’origen cardíac el
      tractament va enfocat a l’eliminació de líquids
      acumulats en el pulmó, la qual cosa es realitza
      amb tractament diürètic amb fàrmacs com furo-
      semida, hidroclorotiazida o espironolactona.
   1   2   3   4   5   6   7   8