Page 4 - Batecs - Bulletí 2n Trimestre 2021
P. 4

4 I  Articles científics
      Amiloïdosis cardíaca: La rara      síndrome de cor rígid que cada
      vegada es diagnostica més      Es considerava una malaltia molt rara, però    ta, al seu torn, pot ser de dos tipus: hereditària
      els metges estan començant a veure en con-  o associada a l’edat. En el primer cas, els di-
      sulta que és més freqüent del que es pensava.    pòsits es produeixen en el cor i en els nervis;
      L’amiloïdosi cardíaca, també coneguda com a     mentre que a la senil, apareixen fonamental-
      síndrome del cor rígid, és una patologia amb    ment al cor.
      símptomes inespecífics, similars als d’altres car-
      diopaties, el que dificulta el seu diagnòstic.   Els avenços en les proves d’imatge, com l’eco-
                                grafia i la ressonància, han permès que es de-
      Es tracta d’una malaltia provocada per dipòsits   tecti amb més freqüència. «Abans només es di-
      d’una proteïna anormal (amiloide) en el teixit   agnosticava per biòpsia, que no és una prova
      cardíac. Aquesta anomalia es tradueix en l’en-   molt comuna», assenyala el doctor Garcia Pa-
      grossiment del cor, de manera que no pot realit-  via.
      zar la seva funció adequada. «El cor perd flexibi- A més, el fet que els seus símptomes (fatiga,
      litat. Encara que tingui bona força de contracció  retenció de líquids, cames inflades, arrítmies)
      no s’omple de forma adequada i la quantitat de   siguin similars als d’altres malalties cardíaques
      sang que surt del cor està disminuïda», explica   complicava un diagnòstic precís. «Quan un paci-
      el doctor Pablo Garcia Pavia, director de la Uni-  ent es queixa dels símptomes típics, el cardiòleg
      tat d’Insuficiència Cardíaca i Cardiopaties Fami-  fa electrocardiograma i ecografia i, si veu el cor
      liars de l’Hospital Porta de Ferro.         amb parets augmentades, ha de sospitar que es
                                deu a aquesta entitat i fer les proves confirma-
      L’amiloïdosi cardíaca pot ser de diverses clas-   tòries», apunta l’especialista. La persona afec-
      ses, però la que ara s’està diagnosticant molt   tada també pot donar algunes pistes, com per
      més és la provocada per transtiretina. Aques-    exemple si fa esponjament en mans o peus o si
   1   2   3   4   5   6   7   8   9