Page 5 - Batecs - Bulletí 2n Trimestre 2021
P. 5

Articles científics   I 5
      hi ha antecedents familiars de problemes neu-    vell de cor o nervis, però no eliminen el que ja
      rològics.                      està acumulat. Per això, quan el diagnòstic és
                                tardà, el pronòstic és dolent. El fàrmac més re-
      També el fet que hi hagi més estudis sobre     cent, Tafamidis, aprovat en EUA, ha aconseguit
      aquesta patologia, i que hagin aparegut nous    que al cap de 30 mesos de tractament, els pa-
      tractaments, afavoreix que l’especialista inda-   cients sobrevisquin a un 30% més que aquells
      gui en la possibilitat que el pacient estigui patint  que no ho prenien. «Són bons resultats. En els
      aquesta malaltia i es diagnostiqui més. «Aproxi-  pacients que es diagnostiquen en les fases inici-
      madament un 10-15% dels casos d’insuficiència    als la supervivència augmenta més d’un 50%»,
      cardíaca té com a origen l’amiloïdosi», afirma   destaca el director de la Unitat d’Insuficiència
      el doctor García Pavia. La forma hereditària és   Cardíaca i Cardiopaties Familiars de l’Hospital
      més infreqüent (1 de cada 200.000 persones),    Porta de Ferro.
      mentre que la variant associada a l’edat és més
      típica. «Uns 10.000 ingressos per insuficiència   Actualment, s’està treballant en el desenvo-
      cardíaca a l’any a Espanya es deuen a aquesta    lupament d’altres medicaments, però encara
      entitat», comenta l’especialista.          lluny de la pràctica clínica, que sí que actuen
                                sobre els dipòsits ja formats intentant retirar-los.
      La malaltia, les causes encara es desconeixen,   «En el futur es combinaran fàrmacs: uns per evi-
      no té cura. Els nous tractaments impedeixen     tar la progressió i altres per millorar la malaltia»,
      que se segueixi dipositant la substància a ni-   conclou el doctor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10