Page 6 - Batecs - Bulletí 2n Trimestre 2021
P. 6

6 I  Articles científics
      Buf cardíac: què és i quines      són les seves causes?


      El buf és la causa més freqüent de consulta en
      Cardiologia Pediàtrica, i s’ausculta en nens de
      totes les edats, encara que especialment en
      aquells que estan en edat preescolar i escolar.


      Quantes vegades els pediatres ausculten el
      cor i senten una alenada! La majoria de les per-
      sones associen automàticament “buf” amb un
      “problema cardíac” segur. Però això és, afortu-
      nadament, un concepte erroni.


      El buf cardíac no és més que un “soroll” que se

      sent en l’auscultació del cor i que es deu al so o de
      la turbulència que fa la sang al passar pel cor o els
      vasos sanguinis. Com no va a sonar amb la rapi-
      desa amb què va? És com sentir l’aigua córrer per
      les canonades, i encara que se senti l’aigua córrer,
      no vol dir que la canonada estigui espatllada.


      Altres vegades, el que se sent és la vibració de ¿I per què de vegades se senten i altres vega-
      les estructures intracardíaques amb els movi-    des no?
      ments del cor. En definitiva, aquests sorolls de-  En els nens és més freqüent que se sentin per-
      guts als moviments de la sang o a la vibració què tenen el tòrax més fi. Els adults també els
      de parets o músculs cardíacs es diuen bufs in-    tenim, especialment les dones embarassades,
      nocents. Representen el 99% dels que s’auscul-    però amb el temps es van deixant de sentir
      ten en nens i són completament normals.       perquè el tòrax es va fent més gruixut. Hi ha
                                 ocasions en què els bufs es poden sentir de
      A més del 80% dels nens al llarg de la seva forma més intensa quan els nens tenen febre,
      infància se’ls ha d’escoltar una alenada en un anèmia, acaben de plorar o fer una activitat
      moment determinat de la seva vida. Per tant, física, senzillament perquè la sang va enca-
      quan el motiu de consulta és per l’ausculta-     ra més ràpid. Alguns professionals criden a
      ció d’un buf, i vam comprovar que no hi ha cap aquests bufs funcionals, però en essència se-
      símptoma d’alarma (fatiga, rebuig de les pre-    gueixen sent bufs innocents.
      ses, estancament de pes, mal color, dolor torà-
      cic, marejos o antecedents familiars ...) i el seu Per tot això, els bufs no desapareixen realment;
      estudi cardiològic (basat en una història clínica simplement es deixen de sentir o de vegades
      i exploració física completes, ECG i ecocardi-    se senten i altres vegades no (això depèn del
      ograma) és normal, el cataloguem d’innocent.     moment en què s’estigui auscultant a l’infant i
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11