Page 7 - Batecs - Bulletí 2n Trimestre 2021
P. 7

Articles científics   I 7
      de la persona que ausculta, a més de si té una   paret cardíaca per la qual passa un raig de
      oïda més fina o no).                sang (comunicacions interauriculars, interven-
                                triculars).
      Cal vigilar? Pot fer vida normal?
      Si és catalogat com innocent no requereix més    Hi pot haver una estretor en un got o una vàl-
      revisions perquè no hi ha res a revisar. I a la   vula que faci que al passar per aquesta zona
      pregunta de si pot fer vida normal ... és clar!,  s’acceleri la sang (per exemple una estenosi
      ja que és un nen sa des del punt de vista car-   valvular).
      diològic.
                                En tot cas, el problema no és el buf, sinó la
      Quan el buf és patològic?              lesió cardíaca que el produeix. Per això, els
      Quan vam comprovar que hi ha algun símpto-     cardiòlegs no cridem al problema “buf”, sinó
      ma d’alarma i el seu estudi cardiològic mostra   que ens referim al problema en si (per exem-
      un problema cardíac, es tracta de bufs orgà-    ple, comunicació interauricular, interventricular
      nics. Aquests no són innocents, però represen-   ...). Aquests sí que requereixen seguiment car-
      ten tan sols un 1% dels casos:           diològic.


      Pot ser degut a un augment de la quantitat de    Els bufs en nens o adults operats de cardiopa-
      sang que passa per una vàlvula, com en la te-    tia són la regla i el seu significat és nul, l’im-
      tralogia de Fallot.                 portant és la mateixa cardiopatia operada ja
      Pot ser degut a l’existència d’un forat en una   coneguda, i si hi ha lesions residuals o no.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12