Page 8 - Batecs - Bulletí 2n Trimestre 2021
P. 8

8 I  Articles científics
      Diferències entre cateterisme      i angioplàstia


      El cateterisme i l’angioplàstia són dos procedi-   ronàries i es decideix si es necessita fer també
      ments cardiològics similars però amb finalitats una angioplàstia diagnòstica o directament si el
      diferents. El Dr. Loubad, cardiòleg, explica la di- pacient realment és tributari de cirurgia o trac-
      ferència, per a què es fan servir i en què consis-  tament mèdic.
      teix cada un d’ells.


      Què és un cateterisme i per a què es fa servir?
      El cateterisme consisteix a introduir un catèter,
      que consisteix en un petit tub cilíndric, dins l’ar-
      tèria i fer-lo arribar a l’aorta, on just neixen les
      artèries coronàries, i injectar un contrast amb les
      artèries coronàries.      Avui dia es porta a terme amb anestèsia local,
      amb una punció. Pot ser radial, femoral o altres
      vies, però, actualment, gairebé sempre es fa per
      via radial i, en algunes ocasions, quan no es pot Què és una angioplàstia i per què es fa?
      fer per via radial, es recorre a la via femoral. L’angioplàstia seria pràcticament el mateix sol
      Amb el pacient estès al llit, de vegades s’aplica que el cateterisme, canviant els catèters per
      un relaxant perquè el pacient no estigui nerviós, uns una mica més gruixuts, que van fins a l’aor-

      però romandrà despert. Així, s’aplica anestèsia ta on neixen o surten les artèries coronàries.
      local al canell i es posa un introductor i, a través Amb aquest nou catèter s’observa en les artè-
      d’aquest, es passa un filferro amb el catèter que, ries coronàries on està l’obstrucció coronària i
      en arribar a l’aorta, on just comencen les artèries com desobstruir-la. Aquesta desobstrucció es
      coronàries, s’injectarà un contrast per a visualit- realitza passant un filferro molt fi i per l’artèria
      zar les artèries i la sang mitjançant raigs X.    coronària en la part final de l’artèria.


      Així, a través d’unes pantalles s’observen les ar-  Realment, les obstruccions poden ser parcials o
      tèries coronàries (que bàsicament són tres) que completes: quan una obstrucció és completa al
      envolten el cor en forma de corona (per això 100%, si és aguda és fàcil d’obrir, però si és crò-
      es diuen coronàries). Amb diverses projeccions nica és més difícil. En canvi, si no està obstruïda
      amb la màquina es van mirant les tres artèries és més fàcil passar amb la guia.
      coronàries: la descendent anterior, el circumflex
      i la coronària dreta, i les seves corresponents Per sobre de la guia es passa una pilota molt
      branquetes.                     petit, d’un mil·límetre, o mil·límetre i mig de di-
                                 àmetre, dos mil·límetres, dos mil·límetres i mig
      Amb aquesta primera part, que és el cateterisme o tres mil·límetres. Això s’introdueix a la zona
      diagnòstic, es valora l’estat de les artèries co-  obstruïda, s’infla per fora i dilata l’obstrucció:
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13