Page 9 - Batecs - Bulletí 2n Trimestre 2021
P. 9

Articles científics   I 9
      així s’obre l’artèria per implantar l’stent. Se sol  més es produiria un hematoma, s’infla la mà o
      implantar aquest stent perquè, a l’haver de-    pot haver-hi dissecció radial. En molt poques
      sestructurat una mica la paret de l’artèria, si no  ocasions s’ha d’operar la mà, però són casos
      moltes vegades es torna a tapar una altra vega-   comptats.
      da. El stent és una espècie de malla metàl·lica
      muntada sobre una pilota. Quan vam arribar a    Per via femoral sol haver-hi més complicacions,
      la zona on hem dilatat inflem la pilota que està  ja que és una artèria més gran. Hi pot haver he-
      dins de l’stent, s’obre la malla, es queda engan-  matomes que, de vegades, poden ser més im-
      xada a la paret de l’artèria, desinflem la pilota,  portants, però en general són mínims.
      el retirem i es queda la malla enganxada a l’ar-
      tèria coronària, finalitzant així l’angioplàstia. És  També pot haver-hi taquicàrdies, dolor toràcic,
      un procediment indolor.               es pot tapar l’artèria, pot tenir un infart, però són
                                complicacions mínimes i, sobretot, depèn del
      Quins riscos comporta?               pacient. No és el mateix un pacient que ve de
      Els riscos del cateterisme i l’angioplàstia són, en  casa per fer-li un cateterisme i angioplàstia que
      general, molt baixos. Realment avui dia, amb els  un pacient que ve d’urgències amb infart i amb
      avenços tecnològics, amb materials realment     problemes importants. El risc, d’alguna manera,
      nous, s’ha aconseguit reduir els riscos a mínims.  depèn de cada pacient i la seva situació clínica,
                                però en general els riscos són realment mínims
      La majoria dels riscos són vasculars, locals.  i és una intervenció bastant segura.
      Quan s’inicia per artèria radial, en general no-
                                Quant dura el postoperatori del cateterisme i
                                l’angioplàstia?
                                El postoperatori realment dura molt poc. En cas
                                de cateterisme diagnòstic, quan no hàgim ha-
                                gut de fer angioplàstia o no hàgem posat stent
                                ni dilatat l’artèria, mitjançant via radial, normal-
                                ment en tres, quatre hores es va el pacient cap
                                a casa i no ha de fer cap cura especial. El primer
                                dia es pot recomanar no fer esforç amb la mà
                                on s’ha realitzat el cateterisme, però l’endemà
                                ja pot fer una vida normal.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14