Page 10 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 10

10 I Investigació       La rehabilitació cardíaca       gironina publica resultats


       El passat mes de febrer la revista Rehabilita-   minuts dedicats a l’activitat física autònoma en
       ción de la Sociedad Española de Rehabilitación el temps d’oci, alhora que varen disminuir el
       y Medicina Física va acceptar a publicació l’ar-   temps que estaven asseguts durant els dies
       ticle Efectes d’un programa interdisciplinari entre setmana. A més a més, varen millorar els
       combinat amb entrenament aeròbic continu hàbits alimentaris i disminuir el pes corporal i
       variable i força dinàmica en la síndrome coro-    el perímetre abdominal.
       nària aguda.
                                  Això ens va permetre concloure que l’entre-

       L’estudi analitza la intervenció, des de diferents nament aeròbic continu i intens combinat amb
       disciplines, duta a terme durant tres mesos en el de força muscular produeix millores en la
       tots aquells pacients derivats de l’Hospital Uni-  capacitat funcional, quelcom determinant en
       versitari Dr. Josep Trueta de Girona, a la Unitat l’increment de l’esperança de vida. El nostre
       de Rehabilitació Cardíaca de l’Hospital Santa estudi s’afegeix als nombrosos treballs publi-
       Caterina de Salt, en el període comprès entre cats en revistes de prestigi internacional on
       els anys 2008 i 2018.                s’afirma que els pacients participants de pro-
                                  grames de rehabilitació cardíaca viuen més
       Als 439 pacients inclosos, la majoria amb epi-    i millor que aquells sense la sort de poder-hi
       sodi recent d’infart agut de miocardi, se’ls va participar.
       aplicar un entrenament combinat de resistència
       aeròbica en mètode continu variable d’alta in-    Alhora, i d’això encara n’estem més orgullo-
       tensitat i de tonificació muscular dinàmica amb sos, durant aquests 11 anys de programa ana-
       sobrecàrrega o llastra, a més d’assessorament litzats, no es va produir cap lesió osteoarticular
       nutricional i teràpia psicològica-educativa.     ni muscular, com tampoc episodi cardiològic
                                  que suposés atenció mèdica avançada. Per
       Es varen recollir dades referides als factors de tant, els pacients cardíacs gironins, a banda de
       risc cardiovasculars (hàbit tabàquic, hiperten- tenir a disposició el programa que més millo-
       sió arterial, dislipèmia i diabetis) i es va realitzar ra la capacitat funcional de tot l’estat, tenen a
       una avaluació específica abans i després de la l’abast un mètode d’entrenament segur.
       intervenció que incloïa una prova d’esforç car-
       diològica, una prova de la marxa dels 6 minuts, Malgrat aquests contrastats beneficis que pre-
       una anàlisi de la composició corporal, a més senta la rehabilitació cardíaca en la millora
       de l’aplicació del test Predimed, que analitza del pronòstic i de la qualitat de vida, afegits als
       el nivell de seguiment de la dieta mediterrània, evidents també resultats a nivell de cost-efec-
       i del test IPAQ, que analitza el nivell d’activitat tivitat, aquest tipus de programes són poc fre-
       física domiciliària.                 qüents en el nostre petit país, com també en el
                                  conjunt de l’estat, on només el 7% de persones
       Els 378 pacients que varen finalitzar el progra-   que han desenvolupat una malaltia cardiovas-
       ma varen augmentar la tolerància a l’esforç, els cular en són participants.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15