Page 11 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 11

Investigació   I 11        (Imatge d’arxiu pre-covid 19
        Unitat Rehabilitació Cardíaca
        Hospital Santa Caterina)


       A Girona, l’any 2019, abans d’aquesta maleï-    Tanmateix, i per acabar hem d’aplaudir ben
       da pandèmia, pràcticament el 20% de les sín-    fort, primerament als impulsors, l’any 2007,
       dromes coronàries agudes tractades al Trueta    del Pla Director de Malalties Cardiovasculars
       varen participar del programa de rehabilitació   de l’Institut Català de la Salut, per convertir la
       cardíaca del Santa Caterina. Per treure pit, però  demarcació en pionera i referent en el sector,
       no massa, queda feina per fer. Hem d’assolir xi-  i sobretot, a totes aquelles persones que han
       fres europees properes al 75%, cal arribar a tot  cregut en el projecte: Dra. Marina Gelis, Dr.
       el territori, cal desenvolupar una xarxa de cen-  Rafael Macià, Dr. Miquel Carreras, Dra. Meia
       tres especialitzats en la fase de manteniment    Faixedas, Dr. Josep Costa, Dr. Joaquim Casa-
       posthospitalària, a banda dels tres ja existents  novas i Dr. Ramon Brugada. Tanmateix, perme-
       a Banyoles (Triops), Cassà de la Selva (Piscina   teu-me que citi l’especial dedicació que hi han
       Municipal) i Girona (Cenit), sempre amb gent    destinat Sergio Blanco, Guillem Ariza, Emma

       graduada en Fisioteràpia o Ciències de l’Activi-  Brugué, Jordi Quer, Anna Iglesias, Glòria Cas-
       tat Física i de l’Esport, preferentment a l’Escola  cos i Raül González, sempre treballant per so-
       Universitària de la Salut i de l’Esport de Salt, i  bre d’allò que contracta. És moment de recom-
       formada a la Unitat de Rehabilitació Cardíaca    pensar el seu esforç, sense ells/es, no hi hauria
       de l’Hospital Santa Caterina.            aquestes línies.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16