Page 12 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 12

12 I  Investigació       La rehabilitació cardíaca       gironina en temps de
       COVID-19 també publica       resultats


       Com bé es pot imaginar tot lector, del trasbals Finalment, 30 pacients varen acabar el progra-
       sanitari produït a partir del mes de març del ma. La por de contraure la COVID-19 de 7 dels

       2020, no se’n va poder escapar la nostra uni-    pacients va impedir que acudissin al centre
       tat, si el nostre servei assistencial, pel bé dels hospitalari a realitzar les proves de valoració
       nostres pacients.                  finals descrites en l’article anterior i en va pro-
                                  vocar el seu abandonament. Els 30 pacients
       Lluny d’estar-nos de braços plegats, vàrem analitzats varen augmentar la capacitat funci-
       decidir, en un ràpid moviment de cintura, i tot onal, analitzada mitjançant la distància recor-
       i fregar la llei de protecció de dades, fer ús de reguda en el test de la marxa dels 6 minuts,
       les plataformes digitals, a fi d’oferir als nostres alhora que varen disminuir la seva sensació
       pacients un tractament estrictament domiciliari, d’ofec i millorar els seus hàbits alimentaris.
       adaptant tota intervenció.              Consegüentment, podem novament afirmar,
                                  recolzats en la literatura, que aquests pacients
       Es varen estudiar els efectes d’un programa participants han millorat la seva supervivència,
       interdisciplinari dirigit mitjançant telemedicina. en tant està àmpliament demostrada la seva
       Els resultats s’han publicat novament a la re-    relació amb la tolerància a l’esforç.
       vista Rehabilitación de la Sociedad Española
       de Rehabilitación y Medicina Física sota el títol Amb aquesta intervenció única a Europa, al-
       Efectes de l’entrenament de força domiciliari menys amb resultats publicats, la Unitat de
       durant el confinament per COVID-19 en la sín-    Rehabilitació Cardíaca de l’Hospital Santa Ca-
       drome coronària aguda.                terina s’anticipa a l’interès creixent de la co-

                                  munitat científica per tal de trobar noves mo-
       Entre el 2 i l’11 de març del 2020 es varen in-   dalitats de rehabilitació cardíaca telemàtica,
       cloure 37 pacients que havien patit majoritària-   imprescindible en períodes d’emergència sani-
       ment un infart agut de miocardi i se’ls va oferir tària que obliga al confinament, però també en
       un programa d’entrenament de tonificació mus-    persones de baix risc, que poden realitzar una
       cular a través de vídeos individualitzats que fase hospitalària més curta, per posteriorment
       rebien diàriament via WhatsApp. L’estratègia continuar amb una fase domiciliària, sempre                   SOCIETAT D’AGÈNCIA
       educativa i les visites d’assessorament nutri-    supervisada mitjançant les noves tecnologies;            D’ASSEGURANCES EXCLUSIVA
       cional i de teràpia psicològica es realitzaven o fins i tot, pot esdevenir en una eina útil en
       mitjançant trucada telefònica o bé a través del la fase III de la rehabilitació cardíaca, aquella
       programa Zoom.                    que s’inicia quan el pacient abandona el perí-         Consultors en Protecció Personal i Patrimonial

                                                                   Telèfon 972 21 40 79 - info@navarrogestio.com
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17