Page 13 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 13

Investigació  I 13
                                                 Entrevista         Unitat Rehabilitació Cardíaca Hospital
         Santa Caterina durant el primer
         confinament Covid-19

       ode hospitalari i que ha de durar la resta de    Tanmateix, totes aquestes investigacions no
       la vida; aquella en què l’associació de la qual   tenen cap sentit si no serveixen per millorar el
       n’ets soci/sòcia hi ha participat activament a   servei assistencial dels gironins i gironines que
       través d’una donació anual per potenciar la     han desenvolupat una malaltia cardiovascular.
       seva investigació.                 La recerca ha de tenir sempre una aplicabilitat
                                 en el tractament comú, almenys això és el que

       Justament, aquesta col·laboració, ha permès    pensem els membres de l’equip de rehabilita-
       dur a terme dos projectes de recerca en la fase   ció cardíaca de l’Hospital Santa Caterina, a qui
       de manteniment extrahospitalari capdavanter     aprofito per felicitar i agrair el seu esforç.
       al continent. Els articles de l’A Girona, m’hi
       veig cor i de l’Encoratja’t es troben en procés   Per tot plegat, de tot cor, moltes gràcies a Gicor,
       de revisió en la Revista de la Sociedad Españo-   moltes gràcies als socis i sòcies.
       la de Cardiología. Alhora, en procés d’anàlisis
       de resultats es troba l’estudi Inspira Energia,
       centrat en la fase II hospitalària, que pretén de-
       terminar els beneficis de l’entrenament espe-                  Doctorant Eloi Arias
       cífic de la musculatura inspiratòria. Per últim,      Coordinador Unitat Rehabilitació Institut
       recentment hem iniciat un darrer treball d’in-                d’Assistència Sanitària
       vestigació, també en la fase II, a fi d’esbrinar la   Professor titular EUSES- UdG i associat UIC
       millor estratègia d’exercici físic per millorar el  Professor Màster INEFC-UB i Blanquerna-URL
       pronòstic de l’arteriosclerosi perifèrica, és a dir,            Profesor Honorario UAM
       la síndrome de l’aparador.                            Investigador IDIBGI

           SOCIETAT D’AGÈNCIA
         D’ASSEGURANCES EXCLUSIVA
      Consultors en Protecció Personal i Patrimonial

        Telèfon 972 21 40 79 - info@navarrogestio.com
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18