Page 14 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 14

14 I  Actualitat COVID-19       Quant durarà la immunitat       natural i per vacunes?


       Una pregunta encara sense resposta que es      Les persones que es recuperen de la COVID-19
       pot veure condicionada per les variants, en-    lleu tenen cèl·lules de la medul·la òssia que po-
       cara que persones que es van infectar amb la    den produir anticossos durant dècades, tot i que
       SARS dècades enrere encara tenen immuni-      les variants virals podrien esmorteir una part de
       tat. Les cèl·lules de memòria poden ser claus.    la protecció que ofereixen.


       “L’equip d’Ellebedy ha observat primers sig-    Moltes persones infectades amb SARS-CoV-2
       nes que la vacuna d’ARNm de Pfizer hauria de    probablement produiran anticossos contra el
       desencadenar la producció de les mateixes      virus durant la major part de la seva vida. Així
       cèl·lules. Però la persistència de la producció   doncs, suggereixen investigadors que han identi-
       d’anticossos, sigui provocada per la vacunació   ficat cèl·lules productores d’anticossos de llarga
       o la infecció, no garanteix una immunitat a la   vida a la medul·la òssia de persones que s’han
       COVID-19 de llarga durada. La capacitat d’al-    recuperat de la COVID-19.
       gunes variants emergents de SARS-CoV-2 per
       reduir els efectes protectors dels anticossos    L’estudi proporciona evidències que la immunitat
       significa que es poden necessitar vacunacions    desencadenada per la infecció per SARS-CoV-2
       addicionals per restablir els nivells, diu Ellebe- serà extraordinàriament duradora. A més de les
       dy. “La meva presumpció és que necessitarem     bones notícies, “les implicacions són que les va-
       un reforç”.                     cunes tindran el mateix efecte durador”, diu Men-

                                 no van Zelm, immunòleg de la Universitat Mo-
                                 nash de Melbourne, Austràlia.


                                 Els anticossos, proteïnes que poden reconèixer i
                                 ajudar a inactivar les partícules virals, són una de-
                                 fensa immunològica clau. Després d’una nova in-
                                 fecció, les cèl·lules de curta vida anomenades plas-
                                 moblasts són una font primerenca d’anticossos.
                                 Però aquestes cèl·lules retrocedeixen poc des-
                                 prés que un virus s’elimini del cos i altres cèl·lu-
                                 les més duradores produeixen anticossos: les
                                 cèl·lules B de memòria patrullen la sang per rein-
                                 fecció, mentre que les cèl·lules plasmàtiques de
                                 la medul·la òssia (BMPC) s’amaguen als ossos,
                                 escorrent anticossos per dècades.

       Cèl·lula plasmàtica de medul·la òssia (de color artificial).
       Aquestes cèl·lules, que produeixen anticossos, romanen du-  “Una cèl·lula plasmàtica és la nostra història de
       rant mesos en el cos de persones que s’han recuperat de  vida, pel que fa als patògens als quals hem es-
       la COVID-19. Crèdit: Dr. Gopal Murti / Science Photo Library tat exposats”, diu Ali Ellebedy, immunòloga de
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19