Page 15 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 15

Actualitat COVID-19    I 15       cèl·lules B de la Universitat de Washington a St.  ronavirus dels individus 7-8 mesos abans. Els ni-
       Louis, Missouri, que va dirigir l’estudi, publicat a  vells d’aquestes cèl·lules van ser estables en les
       Nature a 24 de maig.                cinc persones que van donar una altra mostra de
       Els investigadors van suposar que la infecció per  medul·la òssia diversos mesos després.
       SARS-CoV-2 desencadenaria el desenvolupa-      “Aquesta és una observació molt important”, se-
       ment de BMPC (gairebé totes les infeccions víri-  gons les afirmacions de la disminució dels anti-

       ques sí), però hi ha hagut signes que el COVID-19  cossos SARS-CoV-2, diu Rafi Ahmed, immunò-
       greu podria alterar la formació de les cèl·lules.  leg de la Universitat Emory a Atlanta, Geòrgia,
       Alguns primers estudis d’immunitat de la CO-    l’equip de la qual va descobrir les cèl·lules a
       VID-19 també van provocar preocupacions quan    finals dels anys noranta. El que no està clar és
       van trobar que els nivells d’anticossos disminuï-  com seran els nivells d’anticossos a llarg termini
       en poc després de la recuperació.          i si ofereixen alguna protecció, afegeix Ahmed.
                                 “Som aviat en el joc. No estem mirant cinc anys,

       L’equip d’Ellebedy va fer un seguiment de la pro-  deu anys després de la infecció”.
       ducció d’anticossos en 77 persones que s’havien
       recuperat de casos majoritàriament lleus de CO-   L’equip d’Ellebedy ha observat primers signes
       VID-19. Com era d’esperar, els anticossos SARS-   que la vacuna d’ARNm de Pfizer hauria de des-
       CoV-2 van caure en els quatre mesos posteriors a  encadenar la producció de les mateixes cèl·lu-
       la infecció. Però aquest descens es va desaccele-  les. Però la persistència de la producció d’anti-
       rar i, fins onze mesos després de la infecció, els in- cossos, sigui provocada per la vacunació o per
       vestigadors encara van poder detectar anticossos  la infecció, no garanteix una immunitat de llarga
       que reconeixien la proteïna espiga SARS-CoV-2.   durada a la COVID-19. La capacitat d’algunes va-
       Per identificar la font dels anticossos, l’equip  riants emergents de SARS-CoV-2 per reduir els
       d’Ellebedy va recollir cèl·lules B de memòria i   efectes protectors dels anticossos significa que
       medul·la òssia d’un subconjunt de participants.   es poden necessitar vacunacions addicionals
       Set mesos després de desenvolupar símptomes,    per restablir els nivells, diu Ellebedy. “La meva
       la majoria d’aquests participants encara tenien   presumpció és que necessitarem un reforç”.
       cèl·lules B de memòria que reconeixien el SARS-
                                 Callaway,Ewen. Had COVID? You’ll probably make
       CoV-2. En 15 de les 18 mostres de medul·la òssia,  antibodies for a lifetime. Nature,26 May 2021
       els científics van trobar poblacions de BMPC ultra  Disponible a: https://www.nature.com/articles/d41586-
                                 021-01442-9?utm_source=twt_nat&utm_medium=so-
       baixes, però detectables la formació de les quals  cial&utm_campaign=nature
       havia estat provocada per les infeccions per co-  doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01442-9
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20