Page 4 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 4

4 I  Articles científics                                  PAPER DE LA IMATGE MULTIMODALITAT. El
                                  procés de diagnòstic i presa de decisions en
                                  cardiologia ha d’estar jerarquitzada. No es trac-
                                  ta de fer totes les proves a tots els pacients, sinó

       cardiografia és la tècnica d’imatge cardíaca més
       utilitzada en la pràctica clínica, ja que no com-
       porta l’ús de radiació, no és invasiva i facilita in-
       formació precisa de la morfologia i funció de les

       diferents estructures cardíaques. La seva versió
       més senzilla és la ecocardioscopia, entesa com
       a complement de l’exploració física, que permet
       amb equips de butxaca, una valoració bàsica del
       cor. El desenvolupament tecnològic dels últims de seleccionar aquella que permet respondre
       20 anys ha potenciat principalment la imatge de forma més eficient a la nostra pregunta clí-
       tridimensional i ecocardiografia, tomografia as-   nica. La imatge multimodalitat és una realitat
       sistida per ordinador (TC) i ressonància magnè-   clínica que permet optimitzar la gestió dels re-

       tica cardíaca (RMN) per poder obtenir una visió   cursos. Quan una informació pot obtenir a partir
       anatòmica i funcional detallada que serveix de    de diverses tècniques, la recomanació és usar
       guia en la presa de decisions en casos comple-    la menys invasiva i idealment aquella que no
       xos.                         sotmeti al pacient a un excés de radiació. En
                                  molts casos l’ús seqüencial de vàries modalitats
                                  d’imatge és clau per arribar al diagnòstic i opti-
                                  mitzar el maneig clínic.


                                  ENSENYAMENTS DE LA PANDÈMIA DE LA CO-
                                  VID-19. La Covid-19 és una malaltia declarada
                                  per l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
                                  l’any 2020, com una emergència sanitària glo-
                                  bal, amb més de 8 milions de casos confirmats
                                  a tot el món en data de juny de 2020. El nostre
   1   2   3   4   5   6   7   8   9