Page 5 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 5

Articles científics   I 5                                 tar la transmissió de virus. En aquest escenari,
                                 optimitzar les indicacions de les diferents proves
                                 d’imatge i evitar la repetició d’estudis innecessa-
                                 ris ens ha permès millorar els recursos i garantir
                                 la seguretat de pacients i professionals. Els pa-

                                 cients amb la Covid-19 presenten una elevada
                                 incidència de complicacions cardiovasculars i
                                 el monitoratge post Covid-19 amb imatge cardí-
                                 aca ens guiarà per avançar en el coneixement
                                 de la fisiopatologia de la malaltia causada pel
                                 Sar-Cov2. En resum, la imatge cardíaca juga
                                 un paper clau des del punt de vista diagnòstic
                                 i pronòstic en els pacients amb patologia car-
                                 diovascular o sospita d’ella. Les diferents tècni-
                                 ques  complementen i permeten una valoració
                                 precisa i, per tant, un maneig personalitzat de la
       sistema de salut ha hagut d’adaptar per propor-
       cionar una atenció de qualitat als afectats per   patologia cardiovascular.
       la pandèmia, per assegurar les necessitats bà-
       siques de salut de la població no infectada i evi-         Font: Revista Ciencia cardiovascular, núm. 138
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10