Page 6 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 6

6 I  Articles científics
        Proves d’imatge cardíaca  Morfologia Funció  Quina informació ens aporta?


        Electrocardiograma (ECG)    +     +   Estudi i seguiment de taquiarrítmies o trastorns de conducció.
                                Estudi bàsic de símptomes suggestius de cardiopatia.
                                Les alteracions en i ECG es correlacionen amb alteracions
                                en la morfologia i funció cardíaca.


        Radiografia de tòrax      +        Estudi bàsic de la silueta cardíaca que permet detectar
                                creixement de cavitats.

        Ecocardiograma                 Estudi global de la morfologia de les diferents càmeres i
        transtoràcica         +++    ++++  vàlvules cardíaques.
                                Informació ràpida i precisa de la funció valvular i de tots
                                dos ventricosos.
                                En funció del tipus d’equip es podran realitzar quantifi-
                                cacions més o menys complexes de cada patologia, in-
                                cloent-hi l’ecocardiografia tridimensional.


        Ecocardiograma                 Requereix inserir una sonda d’ultrasons a través de
        transesofàgica        ++++    ++   l’esòfag. Complementa la informació de l’ecocardiogra-
                                fia transtoràcica principalment en problemes valvulars,
                                incloent-hi endocarditis (infecció valvular), i en l’estudi de
                                masses intracardíaques.
                                Eina imprescindible en el monitoratge d’algunes cirur-
                                gies cardíaques i intervencions percutànies (implant de
                                pròtesis aòrtiques percutànies, intervencionisme sobre
                                vàlvula mitral o tricúspide, tractament d’algunes cardio-
                                paties congènites ...)


        Test d’inducció d’isquèmia       ++++  Les ergometries i els tests d’inducció d’isquèmia amb
                                imatge, tant d’ecocardiografia o tècniques de medicina
                                nuclear (MNU) ens permet quantificar la repercussió que
                                una estenosi coronària té en la funció cardíaca i detectar
                                alteracions que suggereixin dolor toràcic.

        Angiografia coronària              Permet un estudi invasiu de l’anatomia de les artèries co-
        (Angio)           ++++        ronàries i, en cas de detectar estenosi, el seu tractament
                                amb angioplàstia +/- implant d’stent.

        Tomografia                   Valoració no invasiva de l’anatomia coronària i del grau
        computeritzada (TC)     ++++        de calcificació de les artèries, que és un predictor de risc
                                cardiovascular.
                                Millora la capacitat de l’angiografia convencional per al
                                diagnòstic de les anomalies coronàries. Eina amb gran
                                definició espacial molt útil en la planificació d’interven-
                                cionisme estructural.


        Ressonància magnètica              Aporta informació pel que fa a la morfologia i funció car-
        cardíaca (RMN)        +++    ++++  díaca però amb més qualitat d’imatge i precisió que l’eco.
                                Permet una caracterització tissular: estudiar amb detall la
                                composició del teixit cardíac per establir el diagnòstic di-
                                ferencial de miocardiopaties.

        Tomografia d’emissió de             A la pràctica clínica s’usa principalment per detectar in-
        positrons (PET)             ++++  fecció de dispositius intracardíacs i identificar processos
                                inflamatoris.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11