Page 8 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 8

8 I  Articles científics


                 Sabies que…       1. Baixar només un gram de sal en el consum
       diari de tota la població evitaria que es produ-

       eixin uns 20.000 esdeveniments cardiovascu-
       lars i cerebrovasculars per any.


                                  4. En fer activitat física no ha de superar-se la
                                  freqüència cardíaca màxima prevista per edat.
                                  Es calcula restant l’edat a 220. Així, si tens 20
                                  anys, la teva freqüència cardíaca màxima és
                                  de 200 batecs per minut. Aquest càlcul es pot
       2. L’abandonament del tabac s’associa amb      obtenir com a resultat d’una fórmula per obte-
       una major i millor qualitat de vida. Els beneficis  nir un resultat de forma indirecta, en pacient
       per a la salut al deixar de fumar són immediats   cardíac la manera més fiable de saber la fre-
       i substancials. En poc temps millora la circula-   qüència cardíaca màxima és mitjançant la rea-
       ció, es redueixen les concentracions de monò-    lització d’una prova esforç cardiològica (PEC).
       xid de carboni, es normalitza la pressió arterial
       i es recuperen els sentits del gust i de l’olfacte.       3. Dur a terme activitat física aeròbica de    5. Les dones també poden tenir malalties car-
       manera regular augmenta el colesterol HDL (     diovasculars. De fet, és el seu principal proble-
       “bo”), redueix l’excés de pes i la pressió arterial.  ma de salut en el món occidental.
       Com a resultat, l’exercici pot disminuir el risc de
                                  6. La proporció de dones que no realitzen
       malalties de cor, pressió sanguínia alta, diabe-
                                  activitat física regularment va augmentar del
       tis i obesitat.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13