Page 9 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 9

Articles científics   I 9
       47% al 56.7% i la proporció d’obeses es va in-
       crementar del 14% al 19%, segons les enques-
       tes Nacionals de Factors de Risc realitzades
       en l’actualitat.


       7. El risc de malaltia coronària associat al se-
       dentarisme oscil·la entre 1.5 i 2.4 vegades, la
       qual cosa és comparable a tenir pressió ar-
       terial alta, colesterol elevat o fumar. Realitzar
       exercicis regularment redueix significativament
       el risc de tenir un infart.


       8. L’exercici físic redueix la possibilitat de de-
       senvolupar diabetis o retarda la seva apari-
       ció.
                                 10. Els individus amb un perfil de risc cardio-
       9. Els antecedents de malaltia cardiovascular    vascular òptim (TA 120/80, no fumadors, co-
       prematura en familiars de primer grau dupli-    lesterol total menor a 180 mg / dl, no diabètics)
       quen el risc de malaltia cardiovascular, inde-   tenen una expectativa de vida de 10 anys o
       pendentment de la presència d’altres factors    més comparats amb adults de la mateixa edat
       de risc.                      amb dos o més factors de risc cardiovascular.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14