Page 10 - Batecs - Bulletí 4r Trimestre 2021
P. 10

10 I Actualitat Covid-19       La futura vacuna Covid
       espanyola intranasal: “una       sola dosi i evita contagis”


       Luis Enjuanes creu que estarà llesta per al primer

       trimestre de 2022                                 que la dosi d’ARN que s’injecta pot multipli-
                                 car-se per 5.000” dins de l’organisme; a més,
                                 genera una “immunitat esterilitzant”, és a dir,
                                 que les persones inoculades no transmeten el
                                 virus, i la seva administració “podria ser intra-
                                 nasal, la qual cosa dona major protecció en
                                 les vies respiratòries, la principal porta d’entra-

                                 da del coronavirus”.


       En el Consell Superior de Recerques Científi-    Els assajos han incorporat les mutacions de
       ques (CSIC) tenen molta confiança en el poten-   les variants britànica, sud-africana i brasilera
       cial que ofereix la vacuna contra la Covid-19    del virus, per la qual cosa quan estigui llesta,
       que està investigant l’equip dirigit per Luis En-  i preveuen que ho estigui més o menys en un
       juanes, del Centre Nacional de Biotecnologia.    any, estarà “actualitzada”.


       La qualifiquen d’”una de les millors vacunes    Així ho assenyala el mateix Enjuanes en una

       contra el SARS-CoV-2”, entre altres coses, per-   entrevista realitzada pel mateix CSIC, on expli-
       què és “autoamplificable, cosa que significa    ca que la seva vacuna, basada en la manipula-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15