Page 3 - Batecs - Bulletí 4r Trimestre 2021
P. 3

Editorial  I 3
       Missatge als socis i sòcies

       Josep Maria Vidal i Vidal
       President de Gicor


       Plens d’esperança per poder tornar-nos a re-    la vida social pràcticament ha desaparegut,

       trobar després de tant temps sense mantenir     perquè quasi totes les activitats dintre i fora de
       contacte presencial amb els socis i sòcies, Jo-   Gicor es realitzen de forma telemàtica i és in-
       sep M. Vidal, president de Gicor, va enviar a    negable que no és el mateix. Hi ha compromís
       inicis d’estiu a través de les xarxes socials un  en ferm de la junta actual de seguir treballant
       missatge d’optimisme.                per poder continuar amb les activitats prepan-
       Tal com ell mateix us explica en el vídeo, Gicor  dèmiques, preparant si tot va bé una setmana
       segueix treballant en benefici a la prevenció i   del cor de nou presencial si la situació de la
       ajuda a les malalties del cor, amb la Rehabili-   pandèmia a mitjans d’octubre ens ho permet.
       tació Cardíaca Fase 3 de Cassà de la Selva,
       suport a projectes i estudis, organitzant la Set-  Trobem a faltar els actes presencials, com vam
       mana del Cor i intentant tornar a les camina-    poder celebrar el 2019 amb el dia del soci o bé
       des que tants seguidors hi van participar.     els dinars de germanor dels Nadals anteriors.
                                 Hem de poder fer un petit esforç conjunt per
       Josep Maria vol transmetre el missatge d’espe-   mantenir el caliu prepandèmia a Gicor, pen-
       rança després de quasi dos anys de pandèmia,    sant que ben aviat hi haurà previsió de girar la
       la qual cosa fa que tinguem la sensació que     situació actual.
   1   2   3   4   5   6   7   8