Page 4 - Batecs - Bulletí 4r Trimestre 2021
P. 4

4 I  Article científic       Tècniques d’imatge en       cardiologia

       La Ressonància Magnètica Cardíaca (RMC),

       què és i en què ens ajuda
       Continuant la línia començada en la revista an-
       terior sobre tècniques d’imatge en cardiologia,
       en aquest número hem volgut aprofundir en una
       de les proves d’imatge que tenim a la nostra
       disposició per la diagnosi de les malalties car-
       díaques, la ressonància magnètica cardíaca (o
       RMC). Aquesta tecnologia és capaç de produir
       imatges detallades del cor, fins i tot quan bate-

       ga, i pot ajudar els metges a estudiar l’estructu-
       ra i la funció del múscul cardíac, trobar la causa
       d’una possible insuficiència cardíaca del pacient
       o identificar danys als teixits a causa d’un atac  acs congènits i èxit de la reparació quirúrgica.
       de cor. A més, és la prova més precisa per calcu-  Es deriva i basa en els mateixos principis bàsics
       lar la fracció d’ejecció del pacient, una mesura   que la ressonància magnètica per ressonància
       del percentatge de sang bombejada al cor cada    magnètica, però amb optimització per al seu
       vegada que es contrau, i que ens dona una me-    ús en el sistema cardiovascular. Aquestes op-
       sura de la nostra capacitat de fer activitat física. timitzacions es basen principalment en l’ús de
                                  tècniques o seqüències d’imatges ràpides de
       Com dèiem, una ressonància magnètica pot       captació d’ECG i imatges ràpides. La màquina
       ajudar al metge a diagnosticar moltes afecci-    de ressonància magnètica és gran i té forma
       ons cardíaques diferents, inclosos l’anàlisi dels de tub, però algunes màquines de ressonàn-
       danys als teixits per infart, la reducció del flux cia magnètica més modernes són més obertes.
       sanguini al múscul cardíac per ajudar a deter-    Bàsicament, el que fa és crear un fort camp
       minar si els bloquejos de les artèries cardía- magnètic al voltant del cos. La prova, per tant,
       ques són la causa del dolor al pit (angina de no és invasiva i no utilitza raigs X ni radiacions,
       pit), problemes a l’aorta, l’artèria principal del sinó que es basa en un gran imant, ones de
       cor, com ara una llàgrima, un aneurisma (protu-   ràdio i un ordinador per crear una sèrie d’imat-
       berància) o un estrenyiment, malalties del peri-   ges del cor i els seus vasos sanguinis circum-
       cardi (revestiment exterior del múscul cardíac) dants. Alguns pacients amb ressonància mag-
       com la pericarditis constrictiva, malalties del nètica cardíaca poden rebre una injecció d’un
       múscul cardíac, com ara insuficiència cardíaca mitjà de contrast o tint per una vena abans de
       o ampliació del cor, i creixements anormals com l’exploració, per millorar la capacitat de la mà-
       tumors cancerosos, trastorns de la vàlvula car-   quina de ressonància magnètica per captar
       díaca, com ara insuficiència, i problemes cardí-   imatges més detallades dels teixits.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9