Page 5 - Batecs - Bulletí 4r Trimestre 2021
P. 5

Article científic  I 5                                 d’un camp magnètic fort, els àtoms d’hidrogen
                                 tenen la tendència a alinear-se amb aquest
                                 camp magnètic, resultant en una direcció mit-
                                 jana d’imantació. Com és lògic, un camp mag-
                                 nètic més gran crea una alineació més gran
                                 dels protons d’hidrogen. Doncs, si alhora apli-
                                 quem unes ones de ràdio, aquestes forcen, per
                                 un instant, que els protons surtin fora d’aques-
                                 ta alineació (el soroll que sentim quan estem
                                 en la màquina és la descàrrega d’aquestes
                                 ones). A mesura que tornen a alinear-se a la
                                 posició adequada, emeten senyals de ràdio,
                                 completament inofensives, però detectables
       Doncs, com funciona? En condicions normals,     en un sensor adequat. Llavors, un ordinador
       en absència d’un camp magnètic, els àtoms      rep els senyals i els converteix en imatges del
       d’hidrogen en els teixits del cos tenen un gir   cos. Aquesta imatge apareix en un monitor de
       de la mateixa magnitud però tots en direccions   visualització.
       aleatòries. Si sumem tots aquests girs, el resul-
       tat és igual a zero, és a dir, sense una mag-    Combinant una varietat d’aquestes tècniques
       netització neta. Però, si el teixit es troba dins  en protocols, es poden avaluar les caracterís-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10