Page 6 - Batecs - Bulletí 4r Trimestre 2021
P. 6

6 I  Article científic                                  de l’artèria coronària o l’angioplàstia. Per cert,
                                  també es pot utilitzar la ressonància magnèti-
                                  ca en lloc d’una tomografia computada quan
                                  s’estudien òrgans o teixits tous.       tiques funcionals i morfològiques clau del siste-
       ma cardiovascular. L’ús de RMC en lloc d’altres
       tècniques d’imatge no invasiva significa que   Ara bé, no sempre la podrem fer servir. De fet,
       obtindrem respostes més definitives, rellevants   està contraindicada si teniu clips d’aneurisma
       i accionables perquè un examen RMC proporci-     intracranial més antics, implants coclears, de-

       ona informació completa i té un poder diagnòs-    terminats dispositius protètics (com per exemple
       tic i pronòstic superior, sense necessitat de ra-  una articulació artificial), si portem una bomba
       diació. A més, hi ha funcions només de RMC  d’infusió de medicaments implantats, un neu-
       que inclouen biòpsia cardíaca virtual, imatges    roestimulador, si portem implants metàl·lics a
       de perfusió d’alta resolució i anàlisi avançada   base de ferro, o si tenim qualsevol element me-
       del flux sanguini. Amb la informació que genera   tàl·lic dins el cos. Per l’altra banda, els pacients
       aquesta tècnica, podem, fins i tot, crear un mo-   amb marcapassos cardíacs i desfibril·ladors
       del tridimensional força acurat del cor!       implantats poden sotmetre’s a una ressonàn-
                                  cia magnètica, però necessitaran consideraci-
                                  ons especials en funció del tipus de dispositiu
                                  que tingui el pacient i de l’equip de ressonància
                                  magnètica. Es recomana que el metge de refe-
                                  rència es posi en contacte amb el tecnòleg o

                                  radiòleg de ressonància magnètica.

                                  Bibliografia:

                                  Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging, Editors:
                                  Kwong, Raymond Y., Jerosch-Herold, Michael, Heydari,
                                  Bobak (Eds.), Springer; 2nd ed. 2019.
                                  Society for Cardiovascular Magentic Resonance, “WHY
                                  CMR?”, https://scmr.org/page/WhyCMR
                                  Johns Hopkins Medecine, Magnetic Resonance Imaging
                                  (MRI) of the Heart, https://www.hopkinsmedicine.org/he-
       La ressonància magnètica cardíaca també       alth/treatment-tests-and-therapies/magnetic-resonan-
       s’utilitza per predir la forma en què el cor res-  ce-imaging-mri-of-the-heart
       pondrà als tractaments per a les malalties de
       l’artèria coronària, com la cirurgia de derivació  Redacció article: Gus Patow
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11