Page 10 - Batecs - Bulletí 1r Trimestre 2022
P. 10

10 I Notícies                 El metge Francesc Carmona, dins d’una ambulància avançada de SEM.


       Els desfibril·ladors són imprescindibles per Com va la instal·lació de desfibril·ladors a tot
       garantir aquesta supervivència?           Catalunya. Els teniu controlats tots?
       Això ja seria la perfecció. Que a més que la No hi ha un registre fiable de desfibril·ladors.
       gent fes reanimació hi hagués prou desfibril-    La Generalitat en té un però no hi surten tots,
       ladors als llocs on hi ha molta confluència de perquè com que no és obligatori registrar-los
       gent. Tampoc és necessari tenir un desfibril·la-   no se’n sap el nombre exacte. La distribució
       dor a cada cantonada, però, en canvi, allà on dels DEA la fan empreses privades; hi ha molts

       hi hagi molta concentració de gent, o per on mapes però no hi ha un registre.
       circuli molta gent, a totes les estacions de me-
       tro, intercanviadors de metro i tren, als estadis Doncs seria bo tenir-ho, no?
       de futbol, als gimnasos, també n’hi hauria d’ha-   Els que estan declarats, el SEM els té localit-
       ver. I els desfibril·ladors que porten les policies zats, i si algú els agafa, salta una alerta al SEM
       locals han mostrat molta efectivitat. S’utilitzen que s’està fent servir. Però n’hi ha molts que no
       més que els que estan penjats.            sabem on són. Estaria molt bé que tothom que
          SOCIETAT D’AGÈNCIA
        D’ASSEGURANCES EXCLUSIVA
    Consultors en Protecció Personal i Patrimonial

      Telèfon 972 21 40 79 - info@navarrogestio.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15