Page 3 - Batecs - Bulletí 1r Trimestre 2022
P. 3

Article científic  I 3
       Què tenen en comú la       cardiopatia i la menopausa?       Les dones compten amb la protecció de les      Controls rutinaris
       hormones femenines fins a l’arribada de la me-
       nopausa. Una vegada que entren en aquesta      Els controls es poden realitzar mitjançant una
       etapa, la menopausa augmenta la probabili-     analítica simple i una presa de pressió arterial.
       tat que apareguin malalties cardíaques i per    Això hauria de bastar per a saber si està tot en
       això cal estar alerta.               ordre o per contra, cal acudir a un especialis-
                                 ta perquè les patologies com l’obesitat, els ni-
       Amb la menopausa sol produir-se un augment     vells de colesterol, la diabetis o la hipertensió
       dels nivells de colesterol, pes i de glucosa. A   siguin tractades.
       més, existeix una tendència major a desenvo-
       lupar hipertensió. És per aquest motiu que el    Respecte a les dones que a més comptin amb
       perfil de risc cardiovascular augmenta amb     una alta càrrega d’una altra mena de factors
       major risc de malaltia cardíaca.          de risc, com antecedents familiars, malalties
                                 que propicien l’aparició de la patologia car-
       L’ictus és la primera causa de mort en dones    diovascular, medicaments especials, proble-
       postmenopàusiques i la segona, la malaltia     mes oncològics, o alguna altra alteració que
       cardiovascular, per la qual cosa la recomana-    augmenti el risc cardíac, han d’evitar el taba-
       ció és realitzar control d’aquests factors de risc  quisme, sobrepès i fer exercici i sobretot co-
       mèdics i vigilar l’aparició de malaltia cardio-   mentar la seva situació amb el seu metge de
       vascular.                      capçalera perquè pugui consultar directament
       En la dona els problemes cardiovasculars      amb el cardiòleg i dur a terme un estudi pre-
       apareixen més tard que en els homes, però      coç.
       comença a igualar-se a partir dels 50 anys a
       causa dels canvis que es produeixen amb la      
       menopausa.                                  Font: Dra. Miren Morillas Bueno
   1   2   3   4   5   6   7   8