Page 4 - Batecs - Bulletí 1r Trimestre 2022
P. 4

4 I  Article científic       El sud d’Espanya i Llevant       encapçalen la mortalitat
       cardiovascular del país       Un total de 120.859 persones van morir a Espa-    estandarditzada de mortalitat cardiovascular
       nya el 2020 a conseqüència d’alguna malaltia més alta del país, encara que si tenim en comp-
       cardiovascular. Així es desprèn de l’últim infor-  te a les ciutats autònomes de Melilla (277,9) i
       me publicat per l’Institut Nacional d’Estadística Ceuta (273,5), aquestes tenen respectivament
       (INE) en referència a les causes de mortalitat les taxes més altes per darrere d’Andalusia.
       a Espanya en 2018. Aquest any, la taxa mitja-    Per contra, la Comunitat de Madrid (168,8), la
       na estandarditzada de mortalitat cardiovascu-    Comunitat Foral de Navarra (195,6) i la Comu-
       lar es va situar en 230,5 defuncions per cada nitat de Castella i Lleó (199,8) són les que te-
       100.000 habitants.                  nen les taxes estandarditzades de mortalitat
                                  cardiovascular més baixes d’Espanya.
       Com explica el Dr. Carlos Macaya, president de Un total de deu comunitats autònomes i les
       la Fundació Espanyola del Cor (FEC), “la malal-   dues ciutats autònomes sobrepassen la taxa

       tia cardiovascular s’incrementa a mesura que mitjana de mortalitat estandarditzada cardiovas-
       augmenta l’edat, per la qual cosa les comunitats cular. Madrid, Navarra, Castella i Lleó, País Basc,
       amb poblacions més envellides presenten més Cantàbria, Catalunya i Castella-la Manxa se situ-
       morts per aquesta causa”. Per a corregir-ho, “es en per sota de la mitjana espanyola.
       calcula la taxa estandarditzada, que representa “Globalment, totes les comunitats autònomes han
       la mortalitat de la comunitat autònoma si totes vist reduir la seva taxa estandarditzada de mor-
       tinguessin la mateixa composició per edat”.     talitat cardiovascular en 2018 respecte a l’any
                                  anterior, encara que hi ha diferències entre comu-
       Andalusia (300,4), les Illes Canàries (265,5) i la nitats”, indica el Dr. Ángel Cequier, president de la
       Regió de Múrcia (254,5) compten amb la taxa Societat Espanyola de Cardiologia (SEC).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9