Page 6 - Batecs - Bulletí 1r Trimestre 2022
P. 6

6 I  Notícies       “Cal ensenyar a l’escola què
       fer amb una aturada cardíaca”


       Només un 25% de les persones que tenen una tema d’emergències el recuperi cau un 10%. Si
       aturada cardíaca arriben vius a l’hospital. I pensem que un bon servei d’emergències, per
       d’aquest percentatge tan sols en sobreviuen la molt ràpid que vagi, triga entre vuit i deu minuts,

       meitat. Els que han tingut seqüeles greus per el que passa és que quan arribem moltes vega-
       falta d’oxigen al cervell o al cor acaben mo-    des no tenim pacient per reanimar perquè les
       rint. A Catalunya es donen vuit casos d’atura-    probabilitats de salvar-lo s’han perdut totes.
       da cardíaca cada dia, i l’any passat el Sistema
       d’Emergències Mèdiques (SEM) va fer 2.557 I com identifiquem una aturada cardiorespi-
       assistències per aquest tema. La xifra és prou ratòria?
       gran perquè el SEM insisteixi una i mil vegades Qualsevol persona que estigui inconscient i no
       que tothom hauria d’aprendre a fer reanimació respiri o no respiri amb normalitat té una atura-
       cardiovascular. És fàcil. No cal tenir por. Tothom da cardíaca i caldria fer-li una reanimació.
       la pot fer. I val la pena perquè, com diu el metge
       i expert en reanimació Francesc Carmona, “la No es pot confondre amb un infart o amb un
       gran majoria dels pacients que aconsegueixen ictus?
       sobreviure és perquè algú ha fet alguna cosa No, amb un infart o un ictus la persona respira-
       abans que arribin els serveis sanitaris”.      ria. En aquest cas, la persona no respira o no
                                  respira normal. Jo sempre poso com a exem-
       El 16 d’octubre ha estat el Dia Mundial de la ple quan treus un peix de l’aigua, que fa com
       Reanimació Cardiopulmonar (RCP). Per què és boquejades. Això vol dir que el cervell s’està
       tan important sensibilitzar sobre aquest tema?    morint i està fent tots els esforços per intentar
       És necessari que hi hagi encara un dia dedicat respirar perquè li falta oxigen.
       a aquest tema perquè quan algú té una aturada
       cardíaca l’actuació dels testimonis que hi ha al En el moment que això passa, què és el que
       voltant seu és clau per a la seva supervivència. cal fer en paral·lel a trucar al 112?

       La majoria de la gent fa una aturada cardíaca a Marcar el número, posar el mans lliures i men-
       casa o al carrer. Aquestes representen el 80% tre vas parlant fer les maniobres de reanimació.
       del total, i d’aquestes el 60% passen al domicili
       i el 20%, al carrer. Si ningú dels que té al voltant El mateix 112 té un protocol que t’indica com
       fa res, si ningú comença la reanimació, les pos-   fer-ho?
       sibilitats que el recuperi el SEM són mínimes.    La central de coordinació del SEM, quan de-
                                  tecta que està davant d’una aturada cardíaca
       O sigui que és la persona que és al seu cos-     activa un protocol per donar indicacions de
       tat l’única que pot salvar la vida a un pacient com fer la reanimació i també d’acompanyar
       amb aturada cardíaca?                la persona, tranquil·litzar-la, estimular-la per-
       Cada minut que passa sense que ningú faci ma-    què continuï fent les maniobres mentre arriba
       niobres de reanimació, la probabilitat que el sis-  l’ambulància.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11