Page 8 - Batecs - Bulletí 1r Trimestre 2022
P. 8

8 I  Notícies       Suposo que un dels problemes que es troba seqüeles d’haver estat una estona sense oxi-
       la gent és la por, el nerviosisme, la insegure-   gen al cervell i al cor. El que passa és que no
       tat davant d’una situació dura i sobtada. Què podem saber en el primer moment qui sobre-
       aconselleu per superar tots aquests factors viurà i qui no. A vegades t’emportes sorpreses.
       paralitzants?
       En general sabem que la gent té por a fer mal. I aquest percentatge milloraria amb una acti-
       Quan en realitat el mal que poden fer a algú tud més activa de la gent?
       que té una aturada cardíaca i que estarà mort Hi ha exemples. Cal pensar que a Suècia, que
       si no el reanimem és no fer res. Si no fem res és dels països més avançats en aquest tema,
       estarà mort. No s’ha de tenir cap mena de por a la supervivència és més alta que aquí, i no per-
       fer les maniobres de reanimació, perquè l’únic què el seu sistema d’emergències sigui millor,
       que podem fer és mirar de guanyar temps per-     sinó perquè allà en el 80% de les aturades car-
       què arribi el SEM i el reanimi. Mai li farem mal. díaques algú fa reanimació cardiopulmonar.
       Al contrari.
                                  I aquí?
       Insistiu que no és una maniobra difícil, que la Aquí estem encara al voltant del 30%. A Eu-
       pot fer tothom. Quina és la indicació que do-    ropa hi ha unes 400.000 aturades cada any.
       neu per fer-ho amb garanties?            Només que augmentéssim un 1% la supervi-
       Ho veiem constantment als anuncis, a les cam-    vència, salvaríem 4.000 persones més, que és
       panyes de divulgació. L’únic que cal fer és po-   una barbaritat.
       sar una mà al centre del pit, l’altra mà a sobre,
       posar els braços ben rectes i comprimir tan fort Quin percentatge se salva abans que arribeu?
       com es pugui entre 100 o 120 vegades per mi-     Són pocs. A vegades arribem i el pacient ja
       nut. I no és difícil, perquè això seria com seguir l’han recuperat. Una altra cosa és que necessi-
       La Macarena o El muerto vivo de Peret… Hi ha ti anar a l’hospital, que hi ha d’anar segur. Però
       mil cançons que coneixem que tenen aquest a vegades quan arribem li han fet reanimació,
       ritme. No s’ha de tenir por, com tampoc s’ha li han posat un desfibril·lador extern automàtic
       de tenir por a posar el desfibril·lador, que no (DEA) i ja té pols un altre cop. A vegades la
       s’equivoca ni dona descàrrega quan no toca.     gent no se n’adona perquè el pacient es que-
                                  da inconscient. De moment és un percentatge
       Quins són els factors de risc per tenir una atu-   molt petit, en part perquè no hi ha gaires des-
       rada?                        fibril·ladors i no s’utilitzen gaire. Però amb ca-
       Li pot passar a qualsevol persona, però hi ha sos, i amb casos amb èxit, ens hi trobem.
       factors de risc, com ara el tabaquisme, una di-
       abetis o una hipertensió mal controlada, coles-   Recorda algun cas?
       terol alt mal controlat, i ara s’ha vist que la con- Recordo el cas d’una noia, estudiant de medici-
       taminació és també un factor de risc; amb això na, que va salvar un pacient a la boca del me-
       tens més punts perquè et passi.           tro de la Sagrera. Sabia que hi havia un DEA
                                  dintre de l’estació del metro. Va començar la
       L’any passat el SEM va fer 2.557 assistències reanimació, va enviar a buscar el desfibril·la-
       per aquest tema. D’aquest total, quin percen-    dor, l’hi van posar i quan vam arribar nosaltres
       tatge va sobreviure?                 el senyor ja tenia pols. El vam agafar, el vam
       En general arriben vius a l’hospital entre el 25 i posar a la llitera i el vam portar a l’hospital.
       el 30%. Però d’aquest percentatge aproximada-    Però la que va salvar el senyor va ser aquella
       ment la meitat moren a l’hospital per les greus estudiant de medicina.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13